1η online έρευνα για τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, σχετικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση προσόντων στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση (VNFIL).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ηλεκτρονικά εργαλεία (ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια, online έρευνες, ερωτηματολόγια, τεστ κλπ.), τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται online και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του Έργου PROFI VNFIL, σεβόμενοι τις επιταγές του G.D.P.R.

Αντίστοιχες έρευνες υλοποιούνται ταυτόχρονα σε Λιθουανία, Ιταλία και Πορτογαλία (χώρες προέλευσης των εταίρων του Έργου PROFI VNFIL).