01.

Compendium

υφιστάμενων καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών και εργαλείων VNFIL

περισσότερα

Για ποιόν είναι αυτη η συλλογή;

Η Συλλογή θα είναι ένα μοναδικό και καινοτόμο πακέτο των υφιστάμενων αποτελεσματικών πρακτικών και εργαλείων επικύρωσης, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται θα είναι για τη χρήση των εθνικών παρόχων VNFIL που προσπαθούν να εντοπίσουν καινοτόμες και υποστηρικτικές πρακτικές και εργαλεία για να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Πώς θα χρησιμοποιείται αυτη η συλλογή;

Ο στόχος είναι να εισαχθούν οι χρήστες στο φάσμα των αποτελεσματικών πρακτικών επικύρωσης και των εργαλείων που είναι διαθέσιμα στο VNFIL. Η κοινότητα VNFIL θα ενθαρρυνθεί ώστε να περιηγηθεί στη Συλλογή για να επιλέξει προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες συγκεκριμένων τύπων παρόχων (VET ή AL).

Αυτές οι πληροφορίες θα είναι τελικά διαθέσιμες στον ιστό και θα αποτελούν μέρος ενός διαδραστικού εργαλείου που θα επιτρέπει την αναζήτηση στους χρήστες με τις εξελισσόμενες καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές και εργαλεία VNFIL κατάλληλα για συγκεκριμένες ομάδες. Σε πολλά πεδία τα στοιχεία εξακολουθούν να εμφανίζονται και οι συγκεκριμένες ομάδες που επωφελούνται από ορισμένες προσεγγίσεις εξακολουθούν να καθορίζονται. Επομένως, η εν λόγω επιτομή πρέπει να θεωρείται στιγμιαία εικόνα της τρέχουσας κατάστασης και πρέπει να ενημερώνεται τακτικά καθώς προκύπτουν περισσότερα στοιχεία σε αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο τομέα.

Η Συλλογή θα είναι η βασική αναφορά στην προσαρμογή, την ενημέρωση και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας στρατηγικής VNFIL. Επιπλέον, αυτά τα “αποθέματα” θα αποτελέσουν μια καλή βάση για τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιθυμούν να επικεντρώσουν τις δραστηριότητές τους στην εκπαίδευση VNFIL με πιο πρακτική προσέγγιση, καθώς και για εκπαιδευτές / αξιολογητές και συμβούλους καθοδήγησης για να κατανοήσουν πώς και πού να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους.

Compendium
02.

e-portfolio & ψηφιακό εργαλείο

Δημιουργία e-portfolio, πλατφόρμας και εργαλείων για αυτοαξιολόγηση φοιτητών και υποψηφίων του VNFIL

περισσότερα

E-portfolio – ένα ψηφιακό εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση.

Ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο (e-portfolio) θα χρησιμεύσει για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώνονται και διαχειρίζονται από χρήστες, στο διαδίκτυο, για να αυτο-αξιολογούν προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης πριν προχωρήσουν στο VNFIL. Αυτά τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία της εκμάθησης και της εργασιακής εμπειρίας θα περιλαμβάνουν κείμενο εισόδου, ηλεκτρονικά αρχεία, εικόνες, πολυμέσα, καταχωρήσεις ιστολογίου, συνδέσμους και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Τα e-portfolios θα είναι μια επίδειξη των δυνατοτήτων του υποψηφίου του VNFIL. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο επιλογής για να διαπιστωθεί εάν ο υποψήφιος είναι έτοιμος για πλήρη διαδικασία επικύρωσης ή για να εντοπίσει τις απαιτούμενες ικανότητες. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των δηλωτικών μεθόδων εξαρτώνται στη συνέχεια από τη σαφήνεια των κριτηρίων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, καθώς και από την ποιότητα της καθοδήγησης.

Οι χρήστες θα είναι σε θέση να διατηρούν τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια δυναμικά με την πάροδο του χρόνου και θα μπορούν εύκολα να μεταφερθούν – τότε θα είναι ένα είδος αρχείου μάθησης που θα παρέχει πραγματικά στοιχεία προσωπικών επιτευγμάτων. Αυτά τα αρχεία μάθησης θα είναι στενά συνδεδεμένα με τα σχέδια μάθησης των παρόχων VNFIL, ένα αναδυόμενο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν άτομα, ομάδες και οργανώσεις για τη διαχείριση της μάθησης.

Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια, αφενός, θα διευκολύνουν τον προβληματισμό των υποψηφίων για τη δική τους μάθηση, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις στρατηγικές και τις ανάγκες μάθησης. Από την άλλη πλευρά, τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση και στους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους καθοδήγησης για να επικυρώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των υποψηφίων. Η συγκριτική έρευνα των M. van Wesel και A. Prop μεταξύ έντυπων χαρτοφυλακίων και ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων στο ίδιο περιβάλλον υποδηλώνει ότι η χρήση ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

E-portfolio
03.

e-learning

Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές και αξιολογητές που εμπλέκονται στο NFL

περισσότερα

Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτών / αξιολογητών, συμβούλων καθοδήγησης

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης που θα οριστεί ως το τρίτο παραδοτέο, αντιπροσωπεύει αυτό που θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Ιταλία. Σύμφωνα με τη συζήτηση που διεξάγεται από τους εταίρους στην προκαταρκτική φάση του σχεδιασμο, η εκπαίδευση θα στοχεύει στις ανάγκες των επαγγελματιών του VNFIL – κυρίως εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και συμβούλων καθοδήγησης.

1.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές / αξιολογητές θα περιέχει χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα οργανωθεί η κατάρτιση όλων των επαγγελματιών που εμπλέκονται στη VNFIL για να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια σειρά δραστηριοτήτων και υπηρεσιών για τη βελτίωση της πρόσβασης στο VNFIL.

2.Το πρόγραμμα συμβούλων (2) θα στοχεύει στην αύξηση της ικανότητας των συμβούλων καθοδήγησης να παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες υψηλής ποιότητας στους υποψηφίους του VINFIL.

Θα είναι πλήρως μεταβιβάσιμη και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα περιεχόμενα:
– βασικές έννοιες και παραπομπές στην εξασφάλιση της ποιότητας στο VNFIL, με ιδιαίτερη έμφαση στις συστάσεις πολιτικής και τις ρυθμίσεις για το VNFIL ·
– μεθοδολογίες και τεχνικές για την εφαρμογή στην πράξη της διασφάλισης της ποιότητας και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων – οι οποίοι, ως αντισυμβαλλόμενοι, λαμβάνουν γνώση του τι μπορεί να αναμένεται από τους παρόχους υπηρεσιών VNFIL ως ποιοτικές υπηρεσίες ·
– οι μορφές για την πρακτική ομάδα εργασίας να εξοικειωθούν με τα υλικά και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα από το πρόγραμμά μας, συνοδευόμενα από ad hoc εκπαιδευτικά υλικά και ενδείξεις για τους εκπαιδευόμενους,
– κατάλογος αναμενόμενων βασικών ικανοτήτων για την αποτελεσματική υιοθέτηση συγκεκριμένων μέσων διασφάλισης της ποιότητας.

Τα περιεχόμενα υπόκεινται σε μικρές προσαρμογές ή ενσωματώσεις ανάλογα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων δραστηριοτήτων που λειτουργούν με τον ορισμό της, όπως η τελική προοπτική των ίδιων των εργαλείων, οι ανατροφοδοτήσεις που συλλέχθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια της επιτροπής ενδιαφερομένων και η πρώτη συνεδρίαση ή έρευνα, κλπ.

Επιτρέπει στους εταίρους να ελέγχουν την εγκυρότητα της εκπαίδευσης όσον αφορά τον αντίκτυπο και τις ικανότητες που αναπτύσσονται, οι οποίες μαζί με μια ομαλή διαδικασία καθορίζουν την ποιότητα μιας εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταίροι σκοπεύουν να επικυρώσουν τη μορφή του Προγράμματος, θέτοντας το έδαφος για την αναπαραγωγή και τη μεταφορά του τόσο κατά τη διάρκεια όσο και πέρα ​​από τη διάρκεια του έργου, κυρίως από οργανισμούς-εταίρους.

Η τελική έκδοση του προγράμματος εκπαίδευσης πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020. Οι μεταφράσεις του θα αναρτηθούν και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του έργου μέχρι το τέλος του 2020. Θα είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά. Ιταλικά, Πορτογαλικά, Λιθουανικά και Ελληνικά , γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάρτισης των επαγγελματιών του VNFIL στις αντίστοιχες χώρες.

Πρόγραμμα κατάρτισης
04.

στρατηγικές πολιτικές

Δημιουργία Εθνικών Εγγράφων Στρατηγικής για την υποστήριξη της VNFIL στην ΕΕΚ ανά χώρα και στην Ευρώπη

περισσότερα

Έγγραφα εθνικής στρατηγικής (NSP) για την υποστήριξη της VNFIL στην ΕΕΚ

Το Εθνικό Έγγραφο Στρατηγικής (NSP) στοχεύει να υποστηρίξει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος VNFIL, υποστηρίζοντας την κοινωνία και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ανά χώρα.

Είναι καινοτόμο διότι αντιμετωπίζει τα υφιστάμενα κενά στις εθνικές στρατηγικές ορισμένων χωρών, τα οποία περιλαμβάνουν: ανεπαρκή υποστήριξη για την υιοθέτηση της επικύρωσης ή / και χαμηλή προβολή της διαδικασίας, χαμηλή συμμετοχή του εθελοντικού τομέα, έλλειψη ψηφιακών εργαλείων , και αδύναμοι δεσμοί μεταξύ των δραστηριοτήτων επικύρωσης στον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον εθελοντικό τομέα (Cedefop Inventory VNFIL 2014). Ο σχεδιασμός εθνικών στρατηγικών και συστάσεων θα υποστηρίζει ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό σύστημα VNFIL και θα συμβάλλει στη δημιουργία τέτοιων δεσμών και στην ενίσχυση της συνεργασίας.

Περιεχόμενο του εγγράφου εθνικής στρατηγικής (NSP):
Θα διερευνηθούν τα ακόλουθα τμήματα για τις ανάγκες ανάπτυξης στους τομείς:
• Δημιουργία δυνατοτήτων (υποστήριξη για τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στο VNFIL)
• Βελτίωση της ποιότητας των εναλλακτικών αξιολογήσεων (Ε-εργαλεία)
• Αντιστοιχία εκτιμήσεων σε ανάγκες (αυτοαξιολόγηση)
• Ευθυγράμμιση με τα εθνικά πλαίσια προσόντων
• Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών

Έγγραφα Εθνικής Στρατηγικής