Projekto aprašymas

Kvalifikuotų ir žinių turinčių piliečių svarba Europai apima ne tik formalųjį švietimą, bet ir mokymąsi, įgytą neformaliu ar savišvietos būdu. Tinkamas neformaliojo ir savišvietos mokymosi būdu įgytų kompetencijų (kurias sudaro identifikavimas, dokumentavimas, vertinimas ir sertifikavimas) įteisinimas padės žmonėms geriau pateikti savo pridėtinę vertę darbo rinkai.

2012 m. Europos Tarybos rekomendacijoje dėl kompetencijų pripažinimo, valstybės narės raginamos iki 2018 m. įdiegti nacionalinę kompetencijų pripažinimo tvarką. Šios priemonės suteiks galimybę asmenims tinkamai pristatyti savo žinias, įgūdžius ir kompetencijas, įgytas ne formaliojo švietimo ir mokymo srityje: darbe, namuose ar savanoriškoje veikloje ir išryškins jų vertę.

VNFIL procesas tik prasideda Europoje, todėl produktai, kuriuos partneriai yra pasiryžę sukurti, šiuo metu yra tarp svarbiausių ES darbotvarkės klausimų. Jie yra svarbūs ir atsižvelgiant į realų partnerių iš Lietuvos, Italijos, Portugalijos ir Graikijos poreikį.

Iki šiol projekte dalyvavusios šalys plėtojo skirtingus VNFIL metodus ir tvarką (neformaliojo ir savišvietos mokymosi įteisinimas), tačiau visi partneriai priėjo bendros nuomonės, kad reikia profesionalizuoti ir įforminti procesą.

Visi PROFI-VNFIL partneriai sutiko, kad:

Reikia parengti kandidatų savęs įsivertinimo dokumentą ir internetinę priemonę, su kuria būtų galima parengti savęs įsivertinimo ataskaitą (E-portfelį). Kandidatas galės naudoti savo portfelį įrodydamas, kad jis turi reikiamų įgūdžių tęsdamas jų pripažinimo procesą. Šią priemonę gali parengti / rekomenduoti/naudoti Švietimo ministerija visiems VNFIL teikėjams;

Taip pat labai svarbu nepamiršti visuomenės ir politikos formuotojų. Glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais, informacija ir reklama yra būtini. VNFIL yra ne tik įvertinimas, tai taipogi yra svarbus procesas, pritraukiantis įvairių švietimo ir mokymo sektorių suinteresuotųjų šalių interesus. Be veiksmingos VNFIL strategijos ir politikos, švietimo sistema negali dirbti efektyviai. Piliečiai, švietimo specialistai, darbdaviai ir visos suinteresuotos šalys turėtų būti gerai informuotos ir pasitikėti VNFIL sistema.

Mokymai yra būtini visiems VNFIL dalyvaujantiems specialistams (jie turi būti integruoti į mokytojų kompetencijų aprašus). VNFIL dalyvaujantiems specialistams turėtų būti rengiamos mokymo programos. Visose partnerių šalyse mokytojų ir dėstytojų mokymosi laikas tiesioginiam mokymuisi yra ribotas ir trunka tik kelias dienas per metus. Tokia praktika suteikia „vienkartinio metodo“ efektą, kuris nėra veiksmingas, siekiant prisitaikyti prie naujai įvestos arba pakoreguotos VNFIL sistemos. Mokytojai turi gauti tinkamus mokymus, kaip atlikti įvertinimą VNFIL proceso metu.

Siekdami užtikrinti profesionalumą ir tinkamą kokybiškos VNFIL sistemos veikimą, projekto partneriai nustatė tokius tikslus:

 Kokybiškos skaitmeninės savęs įsivertinimo ir savianalizės priemonės (E-portfelio) kandidatams kūrimas


VNFIL proceso profesionalizacija – VNFIL specialistų rengimo mokymo programa


Šviesti visuomenę ir parengti VNFIL nacionalinius strategijos dokumentus